Obchodní podmínky – aneb jak to bude fungovat

Zaplacením kurzu souhlasíte s následujícím:

 

Za prvé: Za co průvodce nenese odpovědnost

Za nepříznivé meteorologické, klimatické, politické, civilní, dopravní a jiné nepředvídatelné události, které nemůžu ovlivnit. Hold počasí neporoučíme, na horách už vůbec ne.

Za druhé: Odpovědnost za Vás

Jelikož si všichni jedeme akci užít, tak Vás chceme ušetřit nepříjemných zážitků, proto si vyhrazujeme právo VETA, tedy právo vyloučit ze skupiny člověka, který bude pod vlivem alkoholu, omamných látek, bude mít vybavení neodpovídající bezpečnému pohybu v horách nebo na skalách. Dále k našim výhradám patří možnost ukončit akci kvůli nepřízni počasí nebo jinému riziku.

Průvodce nenese odpovědnost za Vás samotné v případě, kdy se Vy sami chováte nebezpečně a neřídíte se bezpečnostními pokyny.

Za třetí: Zrušení akce

To nás bude mrzet ze všeho nejvíc, ale může se stát, přece jenom jsme lidi a žijeme v nepředvídatelném světě. V případě zrušení akce Vám dám vědět min 5 dní předem. Zároveň Vám nabídnu možnou náhradu, jiný termín, jiný kurz, nebo Vám bez prodlení a jakýchkoliv řečí vrátíme peníze zpět.

Za čtvrté: Storno podmínky

Může se stát, že z jakéhokoliv důvodu se nemůžete akce zúčastnit, je to nepříjemné jak pro mě, tak pro Vás. Když to ale přijde pár dní před akcí, tak už nejsem schopen za Vás najít náhradu a pro mě by se akce stala nerentabilní. Proto jsem stanovil storno podmínky takto:

Dní před akcí: Storno poplatek:

X – 30 dní 50% z ceny akce

30 – 15 dní 75% z ceny akce

15 – 1 den 100% z ceny akce

Za páté: Počet lidí na akci

Abych se mohl na plno věnovat všem účastníkům, tak je počet osob omezen u většiny akcí na 6 lidí. Při větším počtu lidí bude přítomen další kvalifikovaný průvodce. Některé akce, zejména skalní lezení, záchrana, jsou pro 4 lidi. Všechny akce se konají za min počtu 2 osob na kurzu, není-li určeno jinak.

Za šesté: Půjčený materiál

Cena půjčení potřebného vybavení je v ceně, pokud není uvedeno jinak. V případě poškození, ztráty nebo zničení materiálu se zavazujete uhradit hodnotu věci s přihlédnutím k opotřebení.

 

Za sedmé: To nejdůležitější

Každý účastník má právo na to, říct STOP, nezúčastnit se dalšího programu, případně z akce úplně odejít. Vše je dělané pro Vás, proto také chci, abyste byli v duševní pohodě a akci si užili na maximum.

Účastnické desatero

 1. Účastník akce je povinen:
  • mít platný cestovní doklad splňující požadavky navštívených států
  • respektovat pokyny průvodců akce a právní řád navštívené země;
  • dodržovat stanovený program;
  • počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku ostatních účastníků akce, průvodce ani třetích osob.
 2. Účastník plně odpovídá za následky vzniklé neplatností jeho cestovních dokladů či nedodržením právních předpisů platných v navštívené zemi.
 3. Nezletilý účastník je povinen předložit souhlas zákonného zástupce s účastí na akci vedené průvodci KROKUDY.
 4. Účastník prohlašuje, že:
  • si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na akci; před a během programu se zdrží požívání alkoholu a omamných látek;
  • během akce se bude chovat v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí;
 5. Účastník se účastní akce, na vlastní odpovědnost. Účastník bere na vědomí, že sportovní program může být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikový.
 6. Účastník nese plnou odpovědnost za svoji zdravotní přípravu na akci.
 7. Účastník souhlasí s podmínkami vedení akce: průvodce akce má právo vyloučit účastníka z programu zájezdu bez náhrady v případě, že účastník: nemá dostatečné zkušenosti; je pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků; jeho okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu; jeho vybavení neodpovídá bezpečnostním požadavkům.
 8. Účastník si je vědom, že v ceně akce není zahrnuto cestovní pojištění
 9. Účastník byl seznámen se způsoby zpracování osobních údajů a se způsobem pořizování a zpracovávání multimediálního obsahu v průběhu akce pořádané průvodci KROKUDY.
 10. Účastník si uvědomuje, že průvodce nenese odpovědnost za nepříznivé následky neodvratitelných a nepředvídatelných přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemůže ovlivnit.